De nummer één specialist 

Voor de medewerkers

Home | Medewerkers

Renew Group & HRM is er voor de werknemer

Onze medewerkers zijn ons heilig. We vinden het belangrijk dat jij met plezier en zonder zorgen naar je werk gaat, want dan ben je op je best. En mensen die zich goed voelen, komen het best uit de verf. Daarom zijn we er voor jou, als medewerker van Renew.

De werknemer staat centraal

Heb je een vraag over je salaris, ben je ziek of loop je ergens tegenaan? We hebben een aantal veel gestelde vragen op deze pagina verzameld. Wil je persoonlijk contact? Bel ons even of stuur ons een berichtje. We horen graag van je!

Veelgestelde vragen

Renew Group & HRM betaalt eens per vier weken of eens per maand het salaris uit.

Salarisbetaling maand

Salarisbetaling maand

Salariskaart Renew periode 2023

Je kunt ons natuurlijk altijd e-mailen. Ons mailadres is backoffice@renewgroup.nl.

Op werkdagen kun je ons tussen 8.30 uur en 17.30 uur bellen op 0165-745410. Buiten die tijden kun je een bericht inspreken. We bellen je dan de eerstvolgende werkdag terug.

We zijn aangesloten bij de branchevereniging NBBU. De cao kun je hier downloaden.

Ja, we betalen je loon gewoon door. Wil je je opgebouwde vakantie-uren laten uitbetalen? Mail naar backoffice@renewgroup.nl  met daarbij aangegeven op welke dagen je deze wilt laten uitbetalen. Op je loonspecificatie staat rechts onderaan wat je saldo is.

Je salaris krijgen we door van het bedrijf waarvoor je gaat werken, ofwel de inlener. We hanteren altijd de lonen uit de cao van de inlener, of minimaal het wettelijke minimumloon.

Heb je een vraag over de cao of lonen, bel of mail onze backoffice dan: 0165-745410 of backoffice@renewgroup.nl.

Die krijg je van ons. In de week van de salarisbetaling mailen we je je loonstrook. Via de portal op onze site kun je je loonstroken ook inzien.

Jaarlijks mailen we je een jaaropgave. Die komt ook in de portal te staan.

Omdat we je je loonstroken altijd mailen, is het belangrijk dat we het juiste e-mailadres van je hebben.

Ja, deze portal is volledig AVG-proof.

Bij aanvang van je werkzaamheden ontvang je een e-mail met een code waarme je kunt inloggen in ons portal. Deze code kunnen wij niet zien. Ben je de code kwijt, dan kunnen we wel zorgen dat je via het systeem een nieuwe ontvangt.

Zodra je voldoet aan de voorwaarden van toetreding van het bedrijfstakpensioenfonds STIPP ga je pensioen opbouwen. Voor meer informatie neem contact op met onze backoffice, zie NBBU Cao artikel 31 of bekijk https://www.stippensioen.nl/

Dit kun je digitaal doen, via een veilige app van de overheid, de KopieID-app. Met de KopieID-app kun je in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Omdat we je nieuwe werkgever worden/zijn, graag het BSN zichtbaar laten!

Ook zet je met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de KopieID-app moeilijker om ermee te frauderen.

Je kunt de KopieID-app downloaden in de Apple App StoreGoogle Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

(vergeet niet: je moet 2x de app gebruiken, bij ID-bewijs 1x voorzijde – 1x achterzijde, bij paspoort 1x bladzijde met je pasfoto en 1x bladzijde met je BSN erop).

Je mailt via de app de kopie door aan backoffice@renewgroup.nl

De bedrijfsvoering van Renew is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat Renew verstaat onder discriminatie / discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van Renew ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 3. Handelen door de medewerkers:
 4. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
 5. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
 6. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Standpunt van Renew

 1. Renew wijst iedere vorm van discriminatie af.
 2. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
 • Een legitiem doel Dit houdt in dat er een goede – functiegerelateerde – reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

 

Renew tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

Handelen door de medewerkers

 1. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 2. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij de officemanager
 3. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij de officemanager. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij onze directie.

Verantwoordelijkheden van werkgever

Renew is verantwoordelijk voor:

 1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
 2. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:
 • Geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid.
 • Nieuwe medewerkers binnen Renew, deze worden geïnformeerd tijdens de onboarding
 • Nieuwe medewerkers werkzaam bij inlener, deze worden geïnformeerd voor aanvang van werkzaamheden over het anti discriminatiebeleid.
 • Huidige werknemers Renew, periodiek tijdens werkoverleggen.
 • Nieuwe inleners tekenen voor ontvangst van de algemene voorwaarden NBBU, waarin Artikel 20.2 verwijst naar anti-discriminatie
 • goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit gebeurt door de aanlevering van de poster van NBBU en het bespreken hiervan
 • voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminerend verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit gebeurt door de aanlevering van de poster van NBBU en het bespreken hiervan.
 • De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

NOG EEN VRAAG?

Alles gelezen maar er nog niet helemaal uit? stel uw vraag gerust.

"*" geeft vereiste velden aan

Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Adres

Bergrand 220
4707 AT Roosendaal
0165 74 54 10

backoffice@renewgroup.nl
KVK 66356237
BTW NL 856 509 978 B01

FAQ
Renew Group